Nowa wersja LU - upadek czy wybawienie?
Dodane przez Piterus dnia August 05 2014 13:47:44
Par?? dni temu ¬?wiat¬?o dzienne ujrza¬?a nowa wersja Liberty Unleashed - multiplayera do GTA III. Obecnie jest o niej ca¬?kiem g¬?o¬?no. Czym jest ona dla graczy? Postaram si?? to wykaza?? w poni¬?szym tek¬?cie.

Zacznijmy optymistycznie. Poprawiono kilka bug??w g¬???wnie odpowiadaj¬?cych za bezpiecze??stwo serwera. Bardzo fajna sprawa, zwa¬?aj¬?c, ¬?e nie tak dawno, gdy serwer by¬? jeszcze online r??wnie¬? my mieli¬?my problemy z utrzymaniem stabilizacji serwera. Teraz wiele spraw sta¬?o by si?? prostszych (w teorii) jednak pojawi¬? si?? kolejny problem.
Ju¬? od d¬?u¬?szego czasu ka¬?dy kto orientuje si?? troch?? w ca¬?ej otoczce LU i VC-MP (bo przypominam, ¬?e oba projekty tworzone s¬? jakby r??wnolegle) wie, ¬?e tw??rcy wpadli na pomys¬? by id¬?c ¬?cie¬?k¬? post??pu zaprzesta?? wsparcia w/w multiplayer??w dla systemu XP - podobno wzorem koncernu Microsoft.

Nie tak dawno NC na swoim blogu wspomnia¬? o wykresie gdzie jest przedstawiony procentowy udzia¬? system??w w ¬?wiecie internetu. Pragn?? zwr??ci?? uwag?? na pewien fakt - jest to udzia¬? os??b, kt??re u¬?ywaj¬? internetu wgl a nie os??b graj¬?cych w multi VC i III - przypominam ponad 10-letnie gry. Za pewne udzia¬? systemu XP by¬?by znacznie wy¬?szy. W wi??kszo¬?ci przypadk??w w LU i VCMP graj¬? osoby posiadaj¬?ce komputer "¬?redni", a nie wsp??¬?czesne kombajny multimedialne. Je¬?li kto¬? spotka gracza z win 8 to b??dzie to raczej jaki¬? fanatyk lub jak kto woli pasjonat. Innymi s¬?owy: wymagania multiplayer??w tych gier znacznie przewy¬?szaj¬? wymagania podstawy. Powt??rz?? przyk¬?ad, kt??ry ca¬?kiem niedawno poda¬?em: to tak jakbym do zagrania w star¬? Contr?? potrzebowa¬? Xboxa. Taka analogia - je¬?li bym owego posiada¬? to na pewno nie gra¬?bym w Contr?? :>

Wiele os??b zg¬?osi¬?o swoje zastrze¬?enia na stronie - tw??rcy odpowiedzieli, ¬?e nie mieli jak tego przetestowa?? na starszym sprz??cie oraz co najzabawniejsze dla mnie:
Microsoft don't support XP so why should we? Simple as.

Dla mnie najdziwniejsze jest to, ¬?e tw??rcy MTA czy SAMP nie maj¬? takich problem??w, a nikomu nie trzeba chyba m??wi??, ¬?e s¬? to projekty po prostu lepsze co wida?? z reszt¬? po frekwencji - na 1 lepszym serwerze gra wi??cej ludzi ni¬? na LU i VCMP ¬?¬?cznie, a SA wcale nie jest a¬? tak bardzo nowsz¬? gierk¬?.

Kto chce wierzy?? niech nie wierzy ale je¬?li wsparcie dla XP upadnie to b??dzie to samob??jstwo tych projekt??w - mo¬?ecie wierzy??, ¬?e oczywi¬?cie b??d¬? Ci co posiadaj¬? win 7, 8 etc ale liczba nowych graczy b??dzie systematycznie spada?? - o wiele szybciej ni¬? teraz skoro kto¬? ze s¬?abym sprz??tem b??dzie mia¬? zamkni??t¬? furtk?? do grania, a przypominam, ¬?e w te gry graj¬? obecnie g¬???wnie Latynosi nie posiadaj¬?cy super komputer??w.

Ko??cz?? te moje rozwa¬?ania. Opini?? na ten temat niech ka¬?dy wyrobi sobie. Dla mnie osobi¬?cie maj¬?c na uwadze, ¬?e nie mam zamiaru zmienia?? sprz??tu tylko do gier jest to pocz¬?tek ko??ca i dla wielu, wielu innych graczy tak¬?e.
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Par?? dni temu ¬?wiat¬?o dzienne ujrza¬?a nowa wersja Liberty Unleashed - multiplayera do GTA III. Obecnie jest o niej ca¬?kiem g¬?o¬?no. Czym jest ona dla graczy? Postaram si?? to wykaza?? w poni¬?szym tek¬?cie.

Zacznijmy optymistycznie. Poprawiono kilka bug??w g¬???wnie odpowiadaj¬?cych za bezpiecze??stwo serwera. Bardzo fajna sprawa, zwa¬?aj¬?c, ¬?e nie tak dawno, gdy serwer by¬? jeszcze online r??wnie¬? my mieli¬?my problemy z utrzymaniem stabilizacji serwera. Teraz wiele spraw sta¬?o by si?? prostszych (w teorii) jednak pojawi¬? si?? kolejny problem.
Ju¬? od d¬?u¬?szego czasu ka¬?dy kto orientuje si?? troch?? w ca¬?ej otoczce LU i VC-MP (bo przypominam, ¬?e oba projekty tworzone s¬? jakby r??wnolegle) wie, ¬?e tw??rcy wpadli na pomys¬? by id¬?c ¬?cie¬?k¬? post??pu zaprzesta?? wsparcia w/w multiplayer??w dla systemu XP - podobno wzorem koncernu Microsoft.

Nie tak dawno NC na swoim blogu wspomnia¬? o wykresie gdzie jest przedstawiony procentowy udzia¬? system??w w ¬?wiecie internetu. Pragn?? zwr??ci?? uwag?? na pewien fakt - jest to udzia¬? os??b, kt??re u¬?ywaj¬? internetu wgl a nie os??b graj¬?cych w multi VC i III - przypominam ponad 10-letnie gry. Za pewne udzia¬? systemu XP by¬?by znacznie wy¬?szy. W wi??kszo¬?ci przypadk??w w LU i VCMP graj¬? osoby posiadaj¬?ce komputer "¬?redni", a nie wsp??¬?czesne kombajny multimedialne. Je¬?li kto¬? spotka gracza z win 8 to b??dzie to raczej jaki¬? fanatyk lub jak kto woli pasjonat. Innymi s¬?owy: wymagania multiplayer??w tych gier znacznie przewy¬?szaj¬? wymagania podstawy. Powt??rz?? przyk¬?ad, kt??ry ca¬?kiem niedawno poda¬?em: to tak jakbym do zagrania w star¬? Contr?? potrzebowa¬? Xboxa. Taka analogia - je¬?li bym owego posiada¬? to na pewno nie gra¬?bym w Contr?? :>

Wiele os??b zg¬?osi¬?o swoje zastrze¬?enia na stronie - tw??rcy odpowiedzieli, ¬?e nie mieli jak tego przetestowa?? na starszym sprz??cie oraz co najzabawniejsze dla mnie:
Microsoft don't support XP so why should we? Simple as.

Dla mnie najdziwniejsze jest to, ¬?e tw??rcy MTA czy SAMP nie maj¬? takich problem??w, a nikomu nie trzeba chyba m??wi??, ¬?e s¬? to projekty po prostu lepsze co wida?? z reszt¬? po frekwencji - na 1 lepszym serwerze gra wi??cej ludzi ni¬? na LU i VCMP ¬?¬?cznie, a SA wcale nie jest a¬? tak bardzo nowsz¬? gierk¬?.

Kto chce wierzy?? niech nie wierzy ale je¬?li wsparcie dla XP upadnie to b??dzie to samob??jstwo tych projekt??w - mo¬?ecie wierzy??, ¬?e oczywi¬?cie b??d¬? Ci co posiadaj¬? win 7, 8 etc ale liczba nowych graczy b??dzie systematycznie spada?? - o wiele szybciej ni¬? teraz skoro kto¬? ze s¬?abym sprz??tem b??dzie mia¬? zamkni??t¬? furtk?? do grania, a przypominam, ¬?e w te gry graj¬? obecnie g¬???wnie Latynosi nie posiadaj¬?cy super komputer??w.

Ko??cz?? te moje rozwa¬?ania. Opini?? na ten temat niech ka¬?dy wyrobi sobie. Dla mnie osobi¬?cie maj¬?c na uwadze, ¬?e nie mam zamiaru zmienia?? sprz??tu tylko do gier jest to pocz¬?tek ko??ca i dla wielu, wielu innych graczy tak¬?e.