Turniej || Nowo¬?ci || Podzi??kowania
Dodane przez Piterus dnia November 09 2014 20:56:08
Witam
Na wst??pie chcia¬?bym zach??ci?? to wzi??cia udzia¬?u w turnieju organizowanym przez eXe^ i mnie oraz przy wsparciu pozosta¬?ych cz¬?onk??w administracji serwera o d¬?wi??cznej nazwie SHOTGUN LEAGUE 2014. Podobny turniej zorganizowali¬?my kiedy¬? na ¬?amach VCMP i cieszy¬? si?? niema¬?¬? popularno¬?ci¬? - licz??, ¬?e tu b??dzie podobnie. S¬?dz??, ¬?e jeszcze bardziej urozmaici to rozgrywk?? na serwerze i b??dzie to ca¬?kiem dobra okazja do sprawdzenia swoich mo¬?liwo¬?ci, szczeg??lnie, ¬?e bardziej oficjalnych turniej??w jest LU jak na lekarstwo, a polskiego nie by¬?o chyba jeszcze nigdy w historii (bo i spo¬?eczno¬??? polska nigdy nie by¬?a tak rozwini??ta jak obecnie). Licz?? na obecno¬??? wielu os??b (tak w¬?a¬?nie Ciebie). Wi??cej info tutaj lub u organizator??w.

Niebawem tak¬?e nowa wersja skryptu, kt??ra wprowadzi sporo nowego - przede wszystkim zarabianie pieni??dzy na serwerze w ko??cu nabierze wi??kszego sensu. Sporo usprawnie?? tak¬?e dla obcokrajowc??w. Wi??cej szczeg??¬???w wkr??tce.

Bardzo ciesz?? si??, ¬?e serwer nie ¬?wieci pustkami. Chyba nikt nie s¬?dzi¬?, ¬?e serwer przybierze obecn¬? form?? i na sta¬?e zago¬?ci w czo¬???wce serwer??w LU oraz stanie si?? miejscem nie tylko dla Polak??w ale i obcokrajowc??w w Liberty City. Najwi??ksze uk¬?ony oczywi¬?cie dla Rww, bo to dzi??ki niemu serwer jest w takiej formie jak¬? widzimy oraz dla eXe^ i Kunia jako g¬???wnych pomys¬?odawc??w dodatk??w i beta tester??w projektu. Dzi??ki.


Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Witam
Na wst??pie chcia¬?bym zach??ci?? to wzi??cia udzia¬?u w turnieju organizowanym przez eXe^ i mnie oraz przy wsparciu pozosta¬?ych cz¬?onk??w administracji serwera o d¬?wi??cznej nazwie SHOTGUN LEAGUE 2014. Podobny turniej zorganizowali¬?my kiedy¬? na ¬?amach VCMP i cieszy¬? si?? niema¬?¬? popularno¬?ci¬? - licz??, ¬?e tu b??dzie podobnie. S¬?dz??, ¬?e jeszcze bardziej urozmaici to rozgrywk?? na serwerze i b??dzie to ca¬?kiem dobra okazja do sprawdzenia swoich mo¬?liwo¬?ci, szczeg??lnie, ¬?e bardziej oficjalnych turniej??w jest LU jak na lekarstwo, a polskiego nie by¬?o chyba jeszcze nigdy w historii (bo i spo¬?eczno¬??? polska nigdy nie by¬?a tak rozwini??ta jak obecnie). Licz?? na obecno¬??? wielu os??b (tak w¬?a¬?nie Ciebie). Wi??cej info tutaj lub u organizator??w.

Niebawem tak¬?e nowa wersja skryptu, kt??ra wprowadzi sporo nowego - przede wszystkim zarabianie pieni??dzy na serwerze w ko??cu nabierze wi??kszego sensu. Sporo usprawnie?? tak¬?e dla obcokrajowc??w. Wi??cej szczeg??¬???w wkr??tce.

Bardzo ciesz?? si??, ¬?e serwer nie ¬?wieci pustkami. Chyba nikt nie s¬?dzi¬?, ¬?e serwer przybierze obecn¬? form?? i na sta¬?e zago¬?ci w czo¬???wce serwer??w LU oraz stanie si?? miejscem nie tylko dla Polak??w ale i obcokrajowc??w w Liberty City. Najwi??ksze uk¬?ony oczywi¬?cie dla Rww, bo to dzi??ki niemu serwer jest w takiej formie jak¬? widzimy oraz dla eXe^ i Kunia jako g¬???wnych pomys¬?odawc??w dodatk??w i beta tester??w projektu. Dzi??ki.