Podsuwanie turnieju!
Dodane przez Piterus dnia November 22 2014 23:09:49
Zbli¬?amy si?? do ko??ca turnieju (niestety przed czasem), wi??c pokusz?? si?? o pewne refleksje. Prawd?? pisz¬?c turniej nie wypad¬? najlepiej. G¬???wnym powodem jest rezygnacja b¬?d¬? ca¬?kowite olanie meczy przez niekt??rych. Na VCMP sama formu¬?a turnieju wypali¬?a, ale tu sprawdzi¬?a si?? dosy?? ¬?rednio - prawdopodobnie ze wzgl??du na specyficzn¬? spo¬?eczno¬???. Licz??, ¬?e nast??pnym razem turniej zostanie potraktowany bardziej powa¬?nie o ile wgl dojdzie do drugiej edycji. Zwyci??zc¬? zosta¬? Przemek i w sumie tyle mo¬?na o tym napisa??. Gdyby Twoja postawa poza aren¬? by¬?a tak dobra jak Tw??j skill, ¬?wiat by¬?by lepszy, ale jak wida?? nie mo¬?na mie?? wszystkiego. Kiedy¬? by¬?e¬? inny. Kolejne miejsce zaj¬?¬? Nightvision, a trzecie Rwwpl. Troch?? szkoda Kunia, bo jego udzia¬? zapowiada¬? si?? naprawd?? dobrze i mia¬? du¬?e szanse na podium, no ale c??¬?... Mo¬?liwe, ¬?e eXe^ wrzuci jakie¬? statystyki z tego co mamy bo tabela przez te zagmatwania zmienia¬?a si?? jak w kalejdoskopie.5 miesi??cy temu, gdy jeszcze wtedy na stronie moro pisa¬?em newsa podsumowuj¬?cego turniej Stubby League, doda¬?em na ko??cu: Jestem zadowolony z tego turnieju pod wzgl??dem organizacyjnym i mam nadziej??, ¬?e jeszcze nie raz b??dziemy mieli okazje zorganizowa?? co¬? w ten dese??.
No i tak si?? w¬?a¬?nie sta¬?o, zdarzy¬?a si?? okazja do zorganizowania turnieju tak samo jak wtedy przy wsp??¬?pracy z Piterusem, na tych samych zasadach, tylko w innym MP, w innym ¬?rodowisku graczy.
Czy ja jako jeden z organizator??w mog?? by?? zadowolony pod wzgl??dem organizacyjnym? Niestety nie. Powod??w jest kilka, te najwa¬?niejsze przytoczy¬? powy¬?ej Pit. Wed¬?ug mnie, g¬???wnym powodem i bardzo wa¬?n¬? r??¬?nic¬? mi??dzy turniejem w VCMP, a tym w LU jest to, ¬?e tam znali¬?my ka¬?dego uczestnika, mieli¬?my z nimi kontakt wi??kszy jak tylko raz na jaki¬? czas na serwerze, no i przede wszystkim w tamtym wypadku nie by¬?o takich obaw o to, ¬?e kto¬? swoich meczy nie zagra, albo oleje turniej. Tutaj niestety by¬?o odwrotnie.
Wi??kszo¬??? uczestnik??w turnieju Shotgun League, to gracze kt??rych nie znali¬?my zbyt dobrze, gracze z kt??rymi mieli¬?my styczno¬??? jedynie podczas gry na serwerze, kt??ra wcale nie by¬?a tak zbyt d¬?uga.

Du¬?ym plusem i jednym z niewielu na korzy¬??? tego turnieju, jest fakt, ¬?e posiadamy w¬?asny serwer na kt??rym mo¬?na rozgrywa?? mecze, z specjalnie przystosowan¬? do tego aren¬?. Pocz¬?tkowo obawia¬?em si??, ¬?e podczas walk mog¬? by?? lagi, ale si?? myli¬?em. Same mecze przebiega¬?y bez wi??kszych problem??w.
Ci??¬?ko tak naprawd?? powiedzie?? kto z nas (Piter, eXe^, Lonely i Kunio) zagra¬? najlepiej.
Na pewno zauwa¬?alny jest progress u Lonely i Kunia.
Jak ju¬? wspomina¬? Pit powy¬?ej, turniej wygra¬? Przemek, co np dla mnie nie jest ¬?adnym zaskoczeniem.

Tak czy siak, turniej ju¬? poza nami. Mo¬?na teraz gdyba??, analizowa?? i zastanawia?? si?? nad pewnymi rzeczami, kwestiami, ale czy to cokolwiek teraz zmieni.
Gratulacje dla Przemka za zwyci??stwo. Podzi??kowania dla Piterusa za wsp??¬?udzia¬? w organizacji, oraz dla graczy, kt??rzy podeszli do tego powa¬?nie.

Zapraszam do zapoznania si?? z szczeg??¬?owymi statystykami turnieju, kt??re znajduj¬? si?? pod tym linkiem.

Pozdrawiam, eXe^.
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Zbli¬?amy si?? do ko??ca turnieju (niestety przed czasem), wi??c pokusz?? si?? o pewne refleksje. Prawd?? pisz¬?c turniej nie wypad¬? najlepiej. G¬???wnym powodem jest rezygnacja b¬?d¬? ca¬?kowite olanie meczy przez niekt??rych. Na VCMP sama formu¬?a turnieju wypali¬?a, ale tu sprawdzi¬?a si?? dosy?? ¬?rednio - prawdopodobnie ze wzgl??du na specyficzn¬? spo¬?eczno¬???. Licz??, ¬?e nast??pnym razem turniej zostanie potraktowany bardziej powa¬?nie o ile wgl dojdzie do drugiej edycji. Zwyci??zc¬? zosta¬? Przemek i w sumie tyle mo¬?na o tym napisa??. Gdyby Twoja postawa poza aren¬? by¬?a tak dobra jak Tw??j skill, ¬?wiat by¬?by lepszy, ale jak wida?? nie mo¬?na mie?? wszystkiego. Kiedy¬? by¬?e¬? inny. Kolejne miejsce zaj¬?¬? Nightvision, a trzecie Rwwpl. Troch?? szkoda Kunia, bo jego udzia¬? zapowiada¬? si?? naprawd?? dobrze i mia¬? du¬?e szanse na podium, no ale c??¬?... Mo¬?liwe, ¬?e eXe^ wrzuci jakie¬? statystyki z tego co mamy bo tabela przez te zagmatwania zmienia¬?a si?? jak w kalejdoskopie.5 miesi??cy temu, gdy jeszcze wtedy na stronie moro pisa¬?em newsa podsumowuj¬?cego turniej Stubby League, doda¬?em na ko??cu: Jestem zadowolony z tego turnieju pod wzgl??dem organizacyjnym i mam nadziej??, ¬?e jeszcze nie raz b??dziemy mieli okazje zorganizowa?? co¬? w ten dese??.
No i tak si?? w¬?a¬?nie sta¬?o, zdarzy¬?a si?? okazja do zorganizowania turnieju tak samo jak wtedy przy wsp??¬?pracy z Piterusem, na tych samych zasadach, tylko w innym MP, w innym ¬?rodowisku graczy.
Czy ja jako jeden z organizator??w mog?? by?? zadowolony pod wzgl??dem organizacyjnym? Niestety nie. Powod??w jest kilka, te najwa¬?niejsze przytoczy¬? powy¬?ej Pit. Wed¬?ug mnie, g¬???wnym powodem i bardzo wa¬?n¬? r??¬?nic¬? mi??dzy turniejem w VCMP, a tym w LU jest to, ¬?e tam znali¬?my ka¬?dego uczestnika, mieli¬?my z nimi kontakt wi??kszy jak tylko raz na jaki¬? czas na serwerze, no i przede wszystkim w tamtym wypadku nie by¬?o takich obaw o to, ¬?e kto¬? swoich meczy nie zagra, albo oleje turniej. Tutaj niestety by¬?o odwrotnie.
Wi??kszo¬??? uczestnik??w turnieju Shotgun League, to gracze kt??rych nie znali¬?my zbyt dobrze, gracze z kt??rymi mieli¬?my styczno¬??? jedynie podczas gry na serwerze, kt??ra wcale nie by¬?a tak zbyt d¬?uga.

Du¬?ym plusem i jednym z niewielu na korzy¬??? tego turnieju, jest fakt, ¬?e posiadamy w¬?asny serwer na kt??rym mo¬?na rozgrywa?? mecze, z specjalnie przystosowan¬? do tego aren¬?. Pocz¬?tkowo obawia¬?em si??, ¬?e podczas walk mog¬? by?? lagi, ale si?? myli¬?em. Same mecze przebiega¬?y bez wi??kszych problem??w.
Ci??¬?ko tak naprawd?? powiedzie?? kto z nas (Piter, eXe^, Lonely i Kunio) zagra¬? najlepiej.
Na pewno zauwa¬?alny jest progress u Lonely i Kunia.
Jak ju¬? wspomina¬? Pit powy¬?ej, turniej wygra¬? Przemek, co np dla mnie nie jest ¬?adnym zaskoczeniem.

Tak czy siak, turniej ju¬? poza nami. Mo¬?na teraz gdyba??, analizowa?? i zastanawia?? si?? nad pewnymi rzeczami, kwestiami, ale czy to cokolwiek teraz zmieni.
Gratulacje dla Przemka za zwyci??stwo. Podzi??kowania dla Piterusa za wsp??¬?udzia¬? w organizacji, oraz dla graczy, kt??rzy podeszli do tego powa¬?nie.

Zapraszam do zapoznania si?? z szczeg??¬?owymi statystykami turnieju, kt??re znajduj¬? si?? pod tym linkiem.

Pozdrawiam, eXe^.