Kana¬? TS3 || Nowe atrakcje || Event || Premiery || Admini
Dodane przez Piterus dnia April 14 2015 20:25:39
Witam.

Dzi¬?, dzi??ki ¬?yczliwo¬?ci Rwwpl i przy ma¬?ej mojej pomocy mamy w¬?asnego TeamSpeak'a. Z opinii graczy da¬?o si?? zrozumie??, ¬?e jest to rzecz potrzebna, bo sporo z nich rozmawia na losowych kana¬?ach, b¬?d¬? na skype, wi??c wyszli¬?my im na przeciw. Dlatego te¬? zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rozm??w, a niekt??rych, kt??rzy dawno z ts'a nie korzystali, do od¬?wie¬?enia mikrofon??w. IP i inne dane znajduj¬? si?? na stronie g¬???wnej nad statystykami. Po wej¬?ciu w informacje mamy te¬? m.in. rozmieszczenie kana¬???w i u¬?ytkownik??w online.
W zwi¬?zku z tym, je¬?li kto¬? chcia¬?by mie?? sw??j w¬?asny, prywatny czy tam klanowy kana¬? to prosimy o zg¬?oszenie si?? do nas - ch??tnie pomo¬?emy.

W ostatnim czasie pojawi¬?o si?? na serwerze sporo nowo¬?ci i udogodnie??. Ja najbardziej zwr??ci¬?em uwag?? na nowy element RP naszego serwera - /bus. Jak sama nazwa wskazuje, sterujemy autobusem i je¬?dzimy od przystanku do przystanku, na kt??rym zwykle nikt nie wsiada. Za ka¬?dy kurs otrzymujemy drobne wynagrodzenie. W tej minigierce jest sporo detali, na kt??re warto zwr??ci?? uwag??, ale zostawiam ju¬? do w¬?asnego sprawdzenia.
Dosz¬?a r??wnie¬? strefa bez DM (znajduje si?? ona w wy¬?ej wymienionym miejscu startu busa oraz przy transporcie) oraz /hitman, czyli co¬? na wz??r polowania na danego u¬?ytkownika, za kt??rego g¬?ow?? ka¬?dy z nas mo¬?e wyznaczy?? konkretn¬? kwot??.

W najbli¬?sz¬? niedziel??, jak spora cz??¬??? graczy za pewne wie, odb??dzie si?? rocznicowy event. Zapraszamy wszystkich na ten dzie??, a ju¬? dzi¬? prosimy o sugestie jakie zabawy chcieliby¬?cie na nim spotka??. Pr??cz naszej inwencji, spora cz??¬??? pomys¬???w by?? mo¬?e zostanie doceniona i u¬?yta w wydarzeniu.

Spora cz??¬??? u¬?ytkownik??w tego serwisu interesuje si?? tak¬?e klimatami nieco bardziej nas¬?onecznionej cz??¬?ci ¬?wiata GTA, czyli stylizowanym na Miami - Vice City. 1 maja zostanie wy¬?¬?czona lista serwer??w obecnej wersji 0.3 na rzecz nowej, tak d¬?ugo wyczekiwanej 0.4. Czy przyniesie ona zapowiedziane korzy¬?ci dla graczy przekonamy si?? ju¬? wkr??tce.
Nie mo¬?emy tak¬?e zapomnie?? o GTA V - jednej z bardziej wyczekiwanych premier na PC tego roku.

Jak pewnie wielu zauwa¬?y¬?o to m??j pierwszy news od d¬?u¬?szego czasu. Nie ukrywam, ¬?e pozostali cz¬?onkowie administracji odwalaj¬? wi??kszo¬??? roboty za mnie, za co warto ich doceni??, bo wiele rzeczy nie przychodzi ¬?atwo. Nie mniej od nich chcia¬?bym, aby serwer dzia¬?a¬? jak najd¬?u¬?ej w przyzwoitej formie, a to czas poka¬?e czy w przysz¬?o¬?ci b??dzie on dzia¬?a¬? ze mn¬? w Staff'ie czy nie. W sk¬?adzie powinny by?? same aktywne osoby, st¬?d i oczko do tych nieaktywnych by zwi??kszyli nieco swoje dzia¬?ania, jednak na te i inne podsumowania odno¬?nie sk¬?adu admin??w (awanse i degradacje) b??dzie czas w niedalekiej przysz¬?o¬?ci.

Pozdrawiam.
Rozszerzona zawarto∂ś newsa