Jubileuszowy Event! | Filmik z Eventu | Odej¬?cie Piterusa
Dodane przez Piterus dnia April 20 2015 18:31:29
Wczoraj tj. 19 kwietnia odby¬? si?? rocznicowy event na naszym serwerze. Jedn¬? z ciekawszych kwestii tego wydarzenia by¬?o ustanowienie nowego rekordu frekwencji na serwerze - 20 os??b (id od 0 do 19). Zosta¬?o to uwiecznione m.in. na tym screenie. Dzi??kujemy wszystkim za przybycie, bo jest to jedynie rekord frekwencji os??b, kt??rzy byli jednoczenie online, a samych os??b przez event przewin??¬?o si?? znacznie wi??cej.
Co do atrakcji - event rozpocz??li¬?my na trawie, gdzie zosta¬?o zrobione pami¬?tkowe zdj??cie (galeria zdj???? zostanie uzupe¬?niona wkr??tce), by p??¬?niej przenie¬??? si?? na nasze areny. Po tym, w pewnym stopniu zosta¬?a rozegrana mini gierka okoliczno¬?ciowa, gdzie to go¬?cie eventu mieli zabi?? stoj¬?cego mnie w oknie wy¬?¬?cznie za pomoc¬? granat??w. T?? konkurencj?? wygra¬? Fox. Nieco p??¬?niej, zbierali¬?my walizki, co w mniejszej lub wi??kszej formie odbywa¬?o si?? przez ca¬?y event. Odby¬? si?? r??wnie¬? wy¬?cig. Jedn¬? z bardziej ogarni??tych pr??b tego przedsi??wzi??cia wygra¬? Larry. Odby¬?o si?? r??wnie¬? polowanie na danego gracza - w tym wypadku mnie. Zosta¬?a za mnie wyznaczona ca¬?kiem spora kwota. Razem z cz¬?onkami administracji bronili¬?my si?? dobre par?? do parunastu minut, a¬? do zabicia mnie przez Theremina. P??¬?niej odby¬? si?? r??wnie¬? m.in. chowany - gracze szukali Foxa, kt??ry by¬? jakby niewidzialny. Znalaz¬? go jeden z sta¬?ych graczy zza wschodniej granicy - Tommi. Odby¬?y si?? tak¬?e derby i pewnie inne zabawy, o kt??rych zapomnia¬?em. Nied¬?ugo p??¬?niej event zako??czy¬? si??, lecz spora cz??¬??? graczy jeszcze zosta¬?a i gra¬?a dobre par?? godzin.
Niew¬?tpliwie najwi??ksz¬? bol¬?czk¬? dnia wczorajszego by¬?y wszech obecne crashe, kt??re cz??sto uniemo¬?liwia¬?y rozgrywk??. Trudno by¬?o tak¬?e zapanowa?? nad w sumie spor¬? ilo¬?ci¬? graczy - w sporej cz??¬?ci tak¬?e z zagranicy. Mimo to mam nadziej??, ¬?e wielu z Was dobrze si?? bawi¬?o i mile sp??dzi¬?o czas. Gratuluj?? zwyci??zcom poszczeg??lnych konkurencji. Za wszelkie niedogodno¬?ci przepraszamy, a na przysz¬?o¬??? prosimy o wyrozumia¬?o¬???, bo prowadzenie eventu wcale nie jest tak prost¬? rzecz¬?, jak¬? mog¬?oby si?? wydawa??. Zapraszam do wyra¬?ania opinii (co si?? podoba¬?o, a co nie i takie tam).
Pozdrawiam i do nast??pnego razu!

Do admin??w: Jakby kto¬? z pozosta¬?ych cz¬?onk??w administracji chcia¬? co¬? doda?? to zapraszam. Mile widziane tak¬?e zdj??cia.@Up: Zapraszam do ogl¬?dania kr??tkiego filmiku z Eventu zawieraj¬?cego ponad 60 screen??w:


RwwpL: Dzisiejszego dnia r??wnie¬? z administracji odchodzi Piterus. Od sporego czasu mi pisa¬? ¬?e nie chc?? ju¬? si?? w to bawi??, a wi??c postanowi¬?em mu pom??c. Mimo wszystko, podzi??kowania za wszystko co zrobi¬?e¬? ;)Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Wczoraj tj. 19 kwietnia odby¬? si?? rocznicowy event na naszym serwerze. Jedn¬? z ciekawszych kwestii tego wydarzenia by¬?o ustanowienie nowego rekordu frekwencji na serwerze - 20 os??b (id od 0 do 19). Zosta¬?o to uwiecznione m.in. na tym screenie. Dzi??kujemy wszystkim za przybycie, bo jest to jedynie rekord frekwencji os??b, kt??rzy byli jednoczenie online, a samych os??b przez event przewin??¬?o si?? znacznie wi??cej.
Co do atrakcji - event rozpocz??li¬?my na trawie, gdzie zosta¬?o zrobione pami¬?tkowe zdj??cie (galeria zdj???? zostanie uzupe¬?niona wkr??tce), by p??¬?niej przenie¬??? si?? na nasze areny. Po tym, w pewnym stopniu zosta¬?a rozegrana mini gierka okoliczno¬?ciowa, gdzie to go¬?cie eventu mieli zabi?? stoj¬?cego mnie w oknie wy¬?¬?cznie za pomoc¬? granat??w. T?? konkurencj?? wygra¬? Fox. Nieco p??¬?niej, zbierali¬?my walizki, co w mniejszej lub wi??kszej formie odbywa¬?o si?? przez ca¬?y event. Odby¬? si?? r??wnie¬? wy¬?cig. Jedn¬? z bardziej ogarni??tych pr??b tego przedsi??wzi??cia wygra¬? Larry. Odby¬?o si?? r??wnie¬? polowanie na danego gracza - w tym wypadku mnie. Zosta¬?a za mnie wyznaczona ca¬?kiem spora kwota. Razem z cz¬?onkami administracji bronili¬?my si?? dobre par?? do parunastu minut, a¬? do zabicia mnie przez Theremina. P??¬?niej odby¬? si?? r??wnie¬? m.in. chowany - gracze szukali Foxa, kt??ry by¬? jakby niewidzialny. Znalaz¬? go jeden z sta¬?ych graczy zza wschodniej granicy - Tommi. Odby¬?y si?? tak¬?e derby i pewnie inne zabawy, o kt??rych zapomnia¬?em. Nied¬?ugo p??¬?niej event zako??czy¬? si??, lecz spora cz??¬??? graczy jeszcze zosta¬?a i gra¬?a dobre par?? godzin.
Niew¬?tpliwie najwi??ksz¬? bol¬?czk¬? dnia wczorajszego by¬?y wszech obecne crashe, kt??re cz??sto uniemo¬?liwia¬?y rozgrywk??. Trudno by¬?o tak¬?e zapanowa?? nad w sumie spor¬? ilo¬?ci¬? graczy - w sporej cz??¬?ci tak¬?e z zagranicy. Mimo to mam nadziej??, ¬?e wielu z Was dobrze si?? bawi¬?o i mile sp??dzi¬?o czas. Gratuluj?? zwyci??zcom poszczeg??lnych konkurencji. Za wszelkie niedogodno¬?ci przepraszamy, a na przysz¬?o¬??? prosimy o wyrozumia¬?o¬???, bo prowadzenie eventu wcale nie jest tak prost¬? rzecz¬?, jak¬? mog¬?oby si?? wydawa??. Zapraszam do wyra¬?ania opinii (co si?? podoba¬?o, a co nie i takie tam).
Pozdrawiam i do nast??pnego razu!

Do admin??w: Jakby kto¬? z pozosta¬?ych cz¬?onk??w administracji chcia¬? co¬? doda?? to zapraszam. Mile widziane tak¬?e zdj??cia.@Up: Zapraszam do ogl¬?dania kr??tkiego filmiku z Eventu zawieraj¬?cego ponad 60 screen??w:

RwwpL: Dzisiejszego dnia r??wnie¬? z administracji odchodzi Piterus. Od sporego czasu mi pisa¬? ¬?e nie chc?? ju¬? si?? w to bawi??, a wi??c postanowi¬?em mu pom??c. Mimo wszystko, podzi??kowania za wszystko co zrobi¬?e¬? ;)