Bie¬?¬?ca ocena sytuacji, awanse, pomys¬?y, turniej i takie inne...
Dodane przez Piterus dnia June 05 2015 21:54:48
Dzi¬? w ten czerwcowy wiecz??r postanowi¬?em sklei?? kilka zda?? na bie¬?¬?ce tematy. Na pocz¬?tek nie spos??b nie zwr??ci?? uwagi na frekwencj??, kt??ra oczywi¬?cie cieszy. Nie padaj¬? mo¬?e jakie¬? rekordy, ale spokojnie przodujemy nad wi??kszo¬?ci¬? pozosta¬?ych serwer??w na masterli¬?cie. Mamy r??wnie¬? wi??ksz¬? aktywno¬??? od sporej ilo¬?ci serwer??w w VCMP, co mo¬?e i nie dziwi, gdy¬? na nowej wersji nie ja ju¬? takich "t¬?um??w" jak kiedy¬? - no mo¬?e poza LW, kt??re nieustannie nie schodzi poni¬?ej swojego poziomu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi¬?o mi poinformowa?? tak¬?e o kilku awansach. Genesis i VandiPL za sw??j wk¬?ad w dzia¬?anie serwera zostaj¬? administratorami serwera, natomiast Waluta wraca na stanowisko moderatora. Mam nadziej??, ¬?e nie b??d?? ¬?a¬?owa?? tych decyzji. Doceniam to co robicie i jest mi mi¬?o, ¬?e mog?? "pracowa??" akurat z Wami. Licz??, ¬?e dalej b??dziecie tak ch??tnie organizowa?? zw¬?aszcza eventy, kt??re tak ¬?wietnie wychodzi¬?y i dobrze spiszecie si?? w swoich obowi¬?zkach, a dodatkowe komendy tylko Wam to u¬?atwi¬?.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zach??cam do walki o lepsze staty - event 24 godzinny pokaza¬?, ¬?e nie jest z tym najlepiej, a warto zauwa¬?y??, ¬?e jest o co walczy??. Pr??cz zaszczytu i s¬?awy jaka spotka¬?a np.: mnie jako pierwszego zdobywce 2k frag??w co trzeba b??dzie zapisa?? w historii (hue), najlepsi s¬? wpisani w /top. Ka¬?da wi??ksza ilo¬??? paczek, walizek itp., jest tak¬?e nagradzana spor¬? ilo¬?ci¬? got??wki, kt??ra coraz bardziej si?? na serwerze przydaje.

RfnkE.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W g¬?owach administracji rodz¬? si?? pomys¬?y na kolejne przedsi??wzi??cia. Na pewno b??d¬? jeszcze kolejne turnieje i spontaniczne zawody. By?? mo¬?e kiedy¬? wypali tak¬?e co¬? z VC-DM - czas poka¬?e. Tymczasem na samym LU-DM dosz¬?a nowa arena /sniper, gdzie mo¬?ecie si?? pobawi?? w Zajcewa w scenerii ostatniej misji singleplayer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzi¬? odby¬?y si?? tak¬?e mini zawody organizowane przez Walut??, za co serdecznie mu dzi??kujemy. Gracze walczyli do 2 wygranych punkt??w na arenie /shot. I tak:

Eliminacje:

Piterus - Bania (2-0)
Szymon - VandiPL (0-2)
TheOfelko - Cement (2-0)

Waluta przechodzi jako rozstawiony!


P??¬?fina¬?y

Piterus - VandiPL (2-0)
Waluta - TheOfelko (0-2)


Fina¬?y

VandiPL - Waluta (2-0)
TheOfelko - Piterus (1-2)


1. Piterus
2. TheOfelko
3. VandiPL
4. Waluta


Gratulujemy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak na koniec pragn?? tylko poinformowa??, ¬?e mam mo¬?liwo¬??? za¬?¬?czenia serwera gdy padnie, wi??c jakbym nie zauwa¬?y¬? to mo¬?na spr??bowa?? napisa?? do mnie na gg w tej sprawie.

To chyba tyle. Jakby kto¬? chcia¬? co¬? doda?? to niekt??rzy macie mo¬?liwo¬???, a jak nie to warto udziela?? si?? w komentarzach. Pozdrawiam!
Rozszerzona zawarto∂ś newsa